Bezpečnosť a ochrana dát

Bezpečnosť zverených dát je u nás rovnako ako vaša spokojnosť na prvom mieste.

Uvedomujeme si, aké škody môžu spôsobiť dáta v nesprávnych rukách, a preto kladieme na úplnú bezpečnosť vašich dát veľký dôraz. Zamestnávame výhradne preverených odborníkov a pravidelne kontrolujeme zabezpečenie našich laboratórií.

Zaobchádzanie s dátami

Obnova dát sa riadi platnými zákonmi SR (č. 428/2002 Z.z. a 513/1991 Z.z.) Kópiu urobenú v rámci obnovy dát nenávratne zmažeme najneskôr do 5 dní od dokončenia zákazky.

Utajované a citlivé informácie

Pokiaľ smú s vašimi dátami prísť do styku len osoby s bezpečnostnou previerkou NBÚ, sme schopní vašu zákazku zrealizovať v ľubovoľnom z definovaných režimov utajenia: „vyhradené“, „dôverné“, „tajné“ aj „prísne tajné“.

Ochrana laboratórií

Proti neoprávnenému vniknutiu sú naše laboratóriá chránené najmodernejším bezpečnostným a monitorovacím systémom vrátane nepretržitého dozoru profesionálnej strážnej služby a ozbrojenej ochrany.

Nevratné zmazanie dát

Dáta z poškodených aj funkčných médií môžeme na vašu výslovnú žiadosť nenávratne zničiť podľa všeobecne uznávanej normy amerického ministerstva obrany (5220.22-M), a to mechanickou aj chemickou likvidáciou, viacnásobným prepisom dát alebo najčastejšie používaným výmazom v magnetickej peci. Naše zariadenie pre likvidáciu dát má tiež certifikát americkej národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).

Takto zmazané dáta nemožno už žiadnym spôsobom získať späť.